+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Logopedo veiklos turinys:

  • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
  • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, vaikams turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

  • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia pagalbos vaikui planus bei savo veiklos ataskaitą.
  • Šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
  • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje (VGK).
  • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.
  • Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui.
  • Savo darbe taiko logopedijos naujoves.

2022–2023 m. m.

Logopedė Nerilė dirba su „Obuoliukų“ ir „Naminukų“ grupių ugdytiniais.

Logopedė Algina dirba su „Pelėdžiukų“, „Nykštukų“, „Saulės zuikučių“, „Žirniukų“ grupių ugdytiniais.

Logopedės veikla grįsta korektišku gautų duomenų panaudojimu, informacijos konfidencialumu.

Kontaktai

Vyresnioji logopedė Algina Kaulinienė

El. paštas: nerile.tauriene@pauc.lt

Vyresnioji logopedė Nerilė Taurienė

El. paštas: nerile.tauriene@pauc.lt

 

 

 

Atnaujinta: 2022-11-15

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas