+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Asmens duomenų apsauga

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras, įgyvendindamas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus ir siekdamas užtikrinti, kad asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi sąžiningu ir skaidriu būdu, skelbia informaciją apie įstaigoje vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt , interneto svetainė www.ada.lt).

Asmens duomenų tvarkymas Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centre vykdomas vadovaujantis šiais dokumentais:

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro administracijai turi pateikti rašytinį prašymą tiesiogiai ar paštu adresu Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai arba elektroniniu paštu  info@pauc.lt , ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo.

Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas), kiti asmens duomenys, būtini duomenų subjekto tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir informacija, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es)

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro administraciją el. p. info@pauc.lt, tel. (8 41) 523 925.
Jeigu asmuo nesutinka su Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro administracijos atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt

 

Atnaujinta: 2022-11-15

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas